STATUT STOWARZYSZENIA WINNICA

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.
Stowarzyszenie WINNICA, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem "SoWin".
§ 2.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działania jak i posiadać jednostki na terytorium innych krajów świata.
§ 4.
Siedziba władz naczelnych Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu.
§ 5.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 6.
1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści: "Stowarzyszenie Winnica".
2. Stowarzyszenie może używać innych odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustalonych przez organy Stowarzyszenia.
3. Formy graficzne i słowne określające Stowarzyszenie mogą stanowić przedmiot ochrony prawnej zgodnie z obowiązującym prawem.
§ 7.
1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe, oddziały,obejmujące zasięgiem działania cały kraj.
2. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jako osoba prawna może być członkiem innych organizacji w kraju lub za granicą na wniosek i za zgodą swych władz, wyłącznie w przypadku, gdy cele statutowe tych organizacji pozostają zbliżone lub podobne celom działalności Stowarzyszenia.


Rozdział II
Cele i sposoby działania


§ 8.
Celami Stowarzyszenia są:
1. Wszechstronna pomoc rodzinom i osobom w osiągnięciu zdrowej i silnej pozycji w społeczeństwie a w szczególności tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.
2. Zaspokojenie potrzeb rodzinnych i wyrównanie szans tych rodzin w zakresie edukacyjnym, społecznym, emocjonalnym, duchowym, finansowym i każdym innym zgodnie z zasadami pkt 12.
3. Rozwój życia duchowego, psychicznego i fizycznego osoby oraz wspieranie zdrowych postaw i zachowań, kreatywności i satysfakcji jednostki w społeczeństwie.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Promocja i organizacja wolontariatu.
6. Profilaktyka edukacyjna, kulturalna, społeczna i religijna, kształtująca postawy i zachowania wzmacniające w szczególności życie rodzinne i rolę rodziny w społeczeństwie.
7. Zapobieganie dysfunkcjom i patologiom rodzinnym m. in. przez ochronę i promocję zdrowia, wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, prowadzenie działalności charytatywnej.
8. Wspieranie istniejących projektów prorodzinnych.
9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania i współpracy między społeczeństwami.
10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Upowszechnianie krajoznawstwa i zorganizowanych form wypoczynku rodzinnego.
12. Reprezentowanie i propagowanie biblijnych wartości i zasad moralnych z poszanowaniem innych poglądów i sposobów życia.

 

§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie wykładów, prelekcji, szkoleń, seminariów, kursów, konferencji oraz wszelkich innych form przekazywania wiedzy, w tym także w formie indywidualnej.
2. Organizowanie wszelkich form działalności kulturalnej jak: koncerty, wystawy, konkursy, festyny okolicznościowe, warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, itp.
3. Sponsorowanie kształcenia i rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży.
4. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodzinnych obozów integracyjnych.
5. Zakładanie przedszkoli, szkół, świetlic, placówek pomocy rodzinie, klubokawiarń, księgarń, bibliotek, ogrodów integracji rodzinnych oraz innych form pracy grupowej.
6. Pomoc psychologiczną i duszpasterską, charytatywną, finansową i rzeczową.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej.
8. Produkcję i nadawanie programów radiowych, telewizyjnych czy też innych o charakterze przekazu publicznego w formie indywidualnej lub innej o podobnym charakterze.
9. Inne formy przyjęte przez Zebranie Członków.

 

§ 10.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach w zakresie produkcji, handlu i usług.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. W przypadku prowadzenia odpłatnych działań pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności nie będzie prowadzona działalność gospodarcza.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 11.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.
§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna:
1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
2) pragnie realizować cele Stowarzyszenia,
3) otrzyma pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
4) prowadzi nienaganne życie moralne i obywatelskie (patrz § 8 pkt 12).
2. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członków zwyczajnych, honorowych i wspierających przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji i uchwały Rady Stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.
§ 14.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
4) korzystania z wszelkiego rodzaju pomocy oferowanej przez Stowarzyszenie na równi z osobami nie będącymi członkami Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) aktywnego uczestnictwa w praktycznej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) prowadzenia życia zgodnego z zasadami wskazanymi w Biblii (patrz § 8, pkt. 12).
3. Członek honorowy ma prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia oraz do uczestnictwa w ich posiedzeniu z głosem doradczym, w przypadku zaproszenia go przez stosowne władze.
§ 15.
1. Członek wspierający, podobnie jak członek zwyczajny, posiada prawo zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia (patrz § 14 pkt. 1, ppkt 2).
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 pkt 1, ppkt 2.
4. Członek wspierający zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) prowadzenia życia zgodnego z zasadami wskazanymi w Biblii (patrz § 8, pkt. 12).
§ 16.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty przez niego osobowości prawnej,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 5 miesięcy, działania na szkodę Stowarzyszenia lub nie wykonywania innych zobowiązań ciążących na członku Stowarzyszenia wynikających z prawa wewnętrznego obowiązującego w Stowarzyszeniu, w tym uchwał indywidualnie skierowanych do członka,
4) wykluczenie na skutek uchybienia obowiązkowi wskazanemu w § 14 punkt 2 ppkt. 1 i 4.
2. W przypadkach określonych w pkt 1 ppkt 3 orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w pkt 3.


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia


§ 17.
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 18.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych na zebraniu członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Zarządu jest głosem stanowiącym.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 19.
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenie lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany przez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.
2. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego członków zarządu lub komisji rewizyjnej w terminie krótszym niż jeden rok do upływu kadencji, brakujący członek, może zostać dokooptowany przez odpowiednie władze - zarząd, komisja rewizyjna, z grona kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
§ 20.
1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Stowarzyszenia wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Stowarzyszenia określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
2. Władzami Oddziału są:
1) Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 21.
1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych na zebraniu członków.
2. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Zarządu Oddziału jest głosem stanowiącym.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 22.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Zebranie Członków

§ 23.
1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi, gdy zostaną specjalnie na nie zaproszeni.
§ 24.
1. Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku.
3. Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz - protokólant.
5. Prezydium Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na czas trwania Zebrania spośród członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Członków, powiadamia członków Stowarzyszenia jego Zarząd, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
10. Dopuszcza się możliwość głosowania w drodze pisemnej, w zakresie uchwał objętych porządkiem obrad będących przedmiotem zawiadomienia o Zebraniu Członków, w przypadku uzasadnionej niemożności uczestnictwa osobistego w Zebraniu Członków.
11. Dopuszcza się możliwość wyznaczenia drugiego terminu Zebrania Członków, bezpośrednio po pierwszym terminie, w przypadku braku kworum, w zakresie objętych porządkiem obrad będących przedmiotem zawiadomienia o Zebraniu Członków, w przypadku podjęcia stosownej uchwały o powyższym przez członków Stowarzyszenia zgromadzonych w dniu pierwszego wyznaczonego Zebrania Członków. Powyższe nie obejmuje możliwości zmiany statutu lub rozwiązania stowarzyszenia.
§ 25.
Do kompetencji Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich,
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
6) przyjmowanie planów rocznych i wieloletnich działalności Stowarzyszenia,
7) nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie od uchwał, decyzji, postanowień innych organów Stowarzyszenia,
9) wybór likwidatorów Stowarzyszenia,
10) ustalanie zasad wynagradzania członków władz Stowarzyszenia.
§ 26.
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 1/3 członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązana zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w pkt 1 ppkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 27.
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje ona całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są:
1) Przewodniczący Zarządu i jego zastępca - jednoosobowo,
2) pozostali członkowie Zarządu - dwuosobowo.
4. Oświadczenia woli o charakterze majątkowym przekraczającą kwotę 100 000 PLN wymaga podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.
5. W przypadku składania oświadczeń lub reprezentacji czy też podejmowania czynności przez Zarząd Oddziału, obowiązują zasady wskazane dla Zarządu Stowarzyszenia.
6. Zasady działania Zarządu Stowarzyszenia, jak i Zarządu Oddziału ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału. Zarząd Oddziału przy uchwalaniu swojego regulaminu uwzględnia zalecenia Zarząd Stowarzyszenia.
7. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, jak i Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
8. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 28.
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, a w szczególności obciążonego prawami osób trzecich,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 100 000 PLN,
6) zwoływanie Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
10) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
11) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
12) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
13) uchylanie lub zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
14) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów Zarządów Oddziałów,
15) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach określonych w § 16 pkt 3,
16) podejmowanie uchwał w zakresie zatrudnienia w Stowarzyszeniu oraz określanie wysokości wynagradzania osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu,
17) przyjmowanie planów rocznych i wieloletnich jednostek terenowych Stowarzyszenia,
18) akceptacja sprawozdań jednostek terenowych Stowarzyszenia,
19) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia lub tez pomiędzy członkami, a osobami nie będącymi członkami o ile taki wniosek zostanie zgłoszony na pisemny wniosek osoby nie będącej Członkiem Stowarzyszenia,
20) realizacja zaleceń Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
21) realizacja innych zadań nie objętych wyłącznym zakresem działania innych władz Stowarzyszenia.
2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Stowarzyszenia powołuje Zarząd Tymczasową Oddziału, która pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowej Zarządu Oddziału przez Zebranie Członków Oddziału.

Komisja Rewizyjna

§ 29.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
§ 30.
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia lub też Zarządów jednostek terenowych z głosem doradczym.
§ 31.
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 32.
W przypadkach określonych w § 30 pkt 1 ppkt 3 Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
§ 33.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.


Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze

§ 34.
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje oddziały, według zasad określonych powyżej lub innych aktach wewnętrznych Stowarzyszenia.
2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 roku,
2) prowadzenia działalności pozostającej w sprzeczności z celami, prawem wewnętrznym jak również prawem powszechnie obowiązującym,
3) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
§ 35.
1. Władzami Oddziału są władze określone w § 20 pkt. 2.
2. Postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio.

 

Zebranie Członków Oddziału

 

§ 36.
1. Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 37.
1. Do Zebrania Członków Oddziału należy:
1) uchwalanie programów działania oddziałów,
2) wybór i odwoływanie przewodniczącego oraz członków władz oddziału z listy kandydatów akceptowanej przez Zebranie Członków Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.
§ 38.
W Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału,
2) z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.
§ 39.
1. Zebranie Członków Oddziału zwołuje Rada Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 24 pkt. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§ 40.
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązana zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w pkt. 1, ppkt 2, 3 i 4.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Postanowienia § 24 pkt. 9,10 i 11 stosuje się odpowiednio.


Zarząd Oddziału

§ 41.
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.
§ 42.
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Przewodniczący Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 1/3 składu członków Zarządu Oddziału, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
§ 43.
1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia oraz Zebrania Członków Oddziału,
2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
4) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
5) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień
6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 14 pkt 1 i 2, jak również i § 15 pkt. 1-3 i § 16 pkt. 1 ppkt 1-3 statutu,
7) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zebrań Członków Oddziału,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału reprezentowana jest odpowiednio do zasad wskazanych w § 27 pkt 3, 4 i 5.
§ 44.
Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

 

§ 45.
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.
§ 46.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków.
§ 47.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału,
2) współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia,
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
4) zgłaszanie Zarządowi Stowarzyszenia umotywowanych wniosków o uchylenie lub zawieszenie uchwał Zarządu Oddziału, które są sprzeczne z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
5) przedkładanie Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,
6) kontrola innych spraw wskazanych przez Zebranie Członków Stowarzyszenia lub Zebranie Członków Oddziału.
§ 48.
Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału, co najmniej 1 raz do roku.
§ 49.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 50.
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Komisje.


Rozdział VI
Majątek i fundusze


§ 51.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 52.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje,
5) przychody z praw posiadanych przez Stowarzyszenie,
6) zbiórki publiczne,
7) innych źródeł dopuszczalnych przez prawo.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 15-go każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zebranie Członków.
3. W uzasadnionych wypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka zwyczajnego od obowiązku płacenia składek na określony czas.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Działalność pożytku publicznego nieodpłatna i odpłatna będzie prowadzona na zasadach rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności. Powyżej wskazana zasada obowiązuje odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia jest podawane do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez uprawnione i zainteresowane podmioty.
§ 53.
Wynagrodzenie osób fizycznych za świadczone usługi lub pracę, z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej, nie może przekroczyć 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 54.
1. Nie udziela się pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie przekazuje się majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Nie wykorzystuje się majątku organizacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
§ 55.
Nie zakupuje się towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.


Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 56.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).